ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานผู้อำนวยการ
ประกาศนียบัตรผู้มีผลงานดีเด่น ต่อกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 143) 01 ธ.ค. 62
ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สังกัดสำนักงานเ (อ่าน 302) 30 ม.ค. 62
รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 252) 30 ม.ค. 62
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียนโรงเ (อ่าน 303) 05 ธ.ค. 61
รางวัล MOE AWARDS สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 203) 05 ต.ค. 61
เกียรติบัตรเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภท ผู้บริหาร (อ่าน 298) 26 ก.ค. 61
รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ (อ่าน 409) 02 มี.ค. 61
เกียรติบัตรเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเภท ผู้สนับสนุน (อ่าน 523) 02 มี.ค. 61
เกียรติบัตรเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕,๒๕๕๖,๒๕๕๗ ประเภท ผู้บริหาร (อ่าน 230) 02 มี.ค. 61
เกียรติบัตรครูดีมีคุณธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่าน 223) 02 มี.ค. 61
เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 257) 02 มี.ค. 61
เกียรติบัตรเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภท ผู้สนับสนุน (อ่าน 364) 02 มี.ค. 61
รางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 235) 02 มี.ค. 61