กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายอำนาจ ประภาหาร ค.บ. ศษ.ม.
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายมนตรี ยาทองไชย วท.บ.
อนุกรรมการ

นางสาววันวิษา โม้ดา ค.บ. ศษ.ม.
อนุกรรมการ

นายลิขิต พาลี กศ.บ.
อนุกรรมการและเลขานุการ