กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ ศศ.บ. ค.บ.
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายถิรกร รัชตะทองไชย วท.บ.
อนุกรรมการ

นางสาววันวิษา โม้ดา ค.บ. ศษ.ม.
อนุกรรมการ

นายอิศรา ปงผาบ ค.บ.
อนุกรรมการและเลขานุการ