คณะผู้บริหาร

นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุเทพ การงานดี วท.บ. บธ.ม.
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสุรีพร ประภาหาร ค.บ. ค.ม.
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายอำนาจ ประภาหาร ค.บ. ศษ.ม.
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายถิรกร รัชตะทองไชย วท.บ.
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายอิศรา ปงผาบ ค.บ.
เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล