ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ

นายอิศรา ปงผาบ S.W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 1

นางสาววนิดา จันทรังษี S.W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2

นางวิลาวรรณ กลิ่นหอม B.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 1

นางสาวเรณู ปลัดศรีช่วย B.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 1

นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ S.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2

นางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว B.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2