คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ

นายอิศรา ปงผาบ W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 1

นางไพรพร การงานดี A.T.C.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2

นางผาณิตดา วงศ์ขจร W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 1

นางสาวเรณู ปลัดศรีช่วย B.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 1

นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2

นางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2