กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสุรีพร ประภาหาร ค.บ. ค.ม.
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางไพรพร การงานดี ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นางสาววนิดา จันทรังษี ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นางทิพวรรณ สมบัติภูธร ค.บ.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ