ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสุรีพร ประภาหาร ค.บ. ค.ม.
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววนิดา จันทรังษี ค.บ. ศษ.ม.
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางวิลาวรรณ กลิ่นหอม วท.บ. กศ.ม.
เจ้าหน้าที่

นางสาวอุดมพร ลัดดาไสว ค.บ.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ