กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอิศรา ปงผาบ ค.บ.
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์ ค.บ.
อนุกรรมการ

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ ศศ.บ. ค.บ.
อนุกรรมการ

นางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว ค.บ.
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร ค.บ.
อนุกรรมการและเลขานุการ