กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอิศรา ปงผาบ ค.บ.
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร ค.บ.
อนุกรรมการ

นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์ ค.บ.
อนุกรรมการ

นางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว ค.บ.
อนุกรรมการและเลขานุการ