กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอิศรา ปงผาบ ค.บ.
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์ ค.บ.
อนุกรรมการ

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ ศศ.บ. ค.บ.
อนุกรรมการ

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร ค.บ.
อนุกรรมการและเลขานุการ