ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว ค.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์ ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นางสาวพัทธนันท์ อยู่เย็น ศศ.บ.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ