คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีรวม

นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น L.T.
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน

นายถิรกร รัชตะทองไชย W.B.
ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ 1

นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ W.B.
ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ 2

นายณัฏฐชัย ปานชะเล W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางสาววนิดา จันทรังษี A.T.C.
ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2

นายอิศรา ปงผาบ W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 1

นางไพรพร การงานดี A.T.C.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2

นายสุเทพ การงานดี A.T.C.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1

นางยุวรี ศรีแพน W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 2

นางลัคณา หาระโคตร W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางธิดารักษ์ แสงลี W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางสุรีพร ประภาหาร W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2

นางผาณิตดา วงศ์ขจร W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 1

นางสาวเรณู ปลัดศรีช่วย B.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 1

นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2

นางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2

นายลิขิต พาลี W.B.
รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาววันวิษา โม้ดา A.T.C.
รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1

นางทิพวรรณ สมบัติภูธร A.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 2

นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์ A.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 2