คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีรวม

นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น L.T.
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน

นายถิรกร รัชตะทองไชย W.B.
ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ 1

นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ S.W.B.
ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ 2

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ S.W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางผาณิตดา วงศ์ขจร S.W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2

นายอิศรา ปงผาบ S.W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 1

นางสาววนิดา จันทรังษี S.W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2

นางสาววันวิษา โม้ดา W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1

นางยุวรี ศรีแพน W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 2

นางลัคณา หาระโคตร C.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางธิดารักษ์ แสงลี C.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางสุรีพร ประภาหาร C.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร C.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2

นางวิลาวรรณ กลิ่นหอม B.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 1

นางสาวเรณู ปลัดศรีช่วย B.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 1

นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ S.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2

นางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2

นายลิขิต พาลี SS.W.B.
รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอุดมพร ลัดดาไสว B.T.C.
รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1

นางทิพวรรณ สมบัติภูธร S.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 2

นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์ W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 2