กลุ่มบริหารวิชาการ

นายสุเทพ การงานดี วท.บ. บธ.ม.
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางธิดารักษ์ แสงลี ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ ศศ.บ. ค.บ.
ครู คศ.1

นายลิขิต พาลี กศ.บ.
เจ้าหน้าที่

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นางสาววันวิษา โม้ดา ค.บ. ศษ.ม.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ