ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาววันวิษา โม้ดา ค.บ. ศษ.ม.
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางธิดารักษ์ แสงลี ค.บ.
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางผาณิตดา วงศ์ขจร ศษ.บ. ค.ม.
เจ้าหน้าที่

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นายถาวร แสนอุดม ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นางสาวพัทธนันท์ อยู่เย็น ศศ.บ.
เจ้าหน้าที่

นายลิขิต พาลี กศ.บ.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ