กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาววันวิษา โม้ดา ค.บ. ศษ.ม.
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางธิดารักษ์ แสงลี ค.บ.
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางผาณิตดา วงศ์ขจร ศษ.บ. ค.ม.
เจ้าหน้าที่

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นางสาวพัทธนันท์ อยู่เย็น ศศ.บ. ภาษาไทย
เจ้าหน้าที่

นายลิขิต พาลี กศ.บ.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ