ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ปีการศึกษา 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
14
21
1
อบ.3
18
22
40
2
รวม อบ.
25
36
61
3
ป.1
12
18
30
2
ป.2
17
20
37
2
ป.3
22
22
44
2
ป.4
22
8
30
1
ป.5
14
13
27
1
ป.6
22
17
39
1
รวมประถม
109
98
207
9
ม.1
20
15
35
1
ม.2
15
13
28
1
ม.3
19
7
26
1
รวมมัธยมต้น
54
35
89
3
 
       
 
       
รวมทั้งหมด
188
169
357
15
 


ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง  ประจำปีการศึกษา 2560
 
       จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

 
ระดับชั้น   จำนวนห้องเรียน  ชาย  หญิง  รวม  หมายเหตุ
อนุบาลปีที่ 1  2  15  22  37  ข้อมูล ณ
อนุบาลปีที่ 2  1 12 19 31  10 พ.ย. 60
ประถมศึกษาปีที่ 1  2 15 20 35  
ประถมศึกษาปีที่ 2  2  22 22 44  
ประถมศึกษาปีที่ 3  1 19 8 27  
ประถมศึกษาปีที่ 4  1 11 14 25  
ประถมศึกษาปีที่ 5  1 22 16 38  
ประถมศึกษาปีที่ 6  1 21 19 40  
มัธยมศึกษาปีที่ 1  1 20 15 35  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 19 8 27  
มัธยมศึกษาปีที่ 3  1 21 17 38  
 รวมทั้งสิ้น  14  197 180 377  
 



ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง  ประจำปีการศึกษา 2560
 
       จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 

 
ระดับชั้น   จำนวนห้องเรียน  ชาย  หญิง  รวม  หมายเหตุ
อนุบาลปีที่ 1  2  15  22  37  ข้อมูล ณ
อนุบาลปีที่ 2  1 13 16 29  10 มิ.ย. 60
ประถมศึกษาปีที่ 1  2 15 20 35  
ประถมศึกษาปีที่ 2  2  20 21 41  
ประถมศึกษาปีที่ 3  1 19 8 27  
ประถมศึกษาปีที่ 4  1 11 14 25  
ประถมศึกษาปีที่ 5  1 23 16 39  
ประถมศึกษาปีที่ 6  1 21 19 40  
มัธยมศึกษาปีที่ 1  1 19 16 35  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 18 8 26  
มัธยมศึกษาปีที่ 3  1 21 17 38  
 รวมทั้งสิ้น  14  195 177 372