ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ปีการศึกษา 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

 
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
13
29
1
อบ.3
13
21
34
2
รวม อบ.
29
34
63
3
ป.1
6
13
19
1
ป.2
21
21
42
2
ป.3
13
18
31
1
ป.4
16
19
35
2
ป.5
22
21
43
2
ป.6
20
11
31
1
รวมประถม
98
103
201
9
ม.1
17
15
32
1
ม.2
29
25
54
2
ม.3
16
12
28
1
รวมมัธยมต้น
62
52
114
4
 
       
 
       
รวมทั้งหมด
189
189
378
16
 
 
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ปีการศึกษา 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
18
31
2
อบ.3
5
15
20
1
รวม อบ.
18
33
51
3
ป.1
18
20
38
2
ป.2
12
17
29
1
ป.3
15
21
36
2
ป.4
21
21
42
2
ป.5
19
10
29
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
98
102
200
9
ม.1
27
21
48
2
ม.2
19
16
35
1
ม.3
14
12
26
1
รวมมัธยมต้น
60
49
109
4
 
       
 
       
รวมทั้งหมด
176
184
360
16
 
 
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ปีการศึกษา 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
14
21
1
อบ.3
18
22
40
2
รวม อบ.
25
36
61
3
ป.1
12
18
30
2
ป.2
17
20
37
2
ป.3
22
22
44
2
ป.4
22
8
30
1
ป.5
14
13
27
1
ป.6
22
17
39
1
รวมประถม
109
98
207
9
ม.1
20
15
35
1
ม.2
15
13
28
1
ม.3
19
7
26
1
รวมมัธยมต้น
54
35
89
3
 
       
 
       
รวมทั้งหมด
188
169
357
15
 
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ปีการศึกษา 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

 
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
21
36
2
อบ.3
13
17
30
1
รวม อบ.
28
38
66