คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวม

นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

-ว่าง-
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอำนาจ ประภาหาร ค.บ. ศษ.ม.
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนตรี ยาทองไชย วท.บ.
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุเทพ การงานดี วท.บ. บธ.ม.
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางลัคณา หาระโคตร ป.กศ.สูง
ครู คศ.3

นางธิดารักษ์ แสงลี ค.บ.
ครู คศ.3

นางสุรีพร ประภาหาร ค.บ. ค.ม.
ครู คศ.3

นางสาววันวิษา โม้ดา ค.บ. ศษ.ม.
ครู คศ.3

นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ศษ.บ. ศษ.ม.
ครู คศ.1

นางไพรพร การงานดี ค.บ.
ครู คศ.1

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ ศศ.บ. ค.บ.
ครู คศ.1

นางทิพวรรณ สมบัติภูธร ค.บ.
ครู คศ.1

นางสาววนิดา จันทรังษี ค.บ.
ครู คศ.1

นายอิศรา ปงผาบ ค.บ.
ครูผู้ช่วย

นายลิขิต พาลี กศ.บ.
ครูผู้ช่วย

นางยุวรี ศรีแพน ค.บ.
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร ค.บ.
ครูผู้ช่วย

นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์ ค.บ.
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัณณรัตน์ โพธิตา ศศ.บ.
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายณัฏฐชัย ปานชะเล ศษ.บ.
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ วท.บ.
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเรณู ปลัดศรีช่วย บธ.บ.
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทองสินธุ์ ไกรดวง ป.6
นักการภารโรง