ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวม

นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ.การวัดผลการศึกษา กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนิตยา คำนาทิพย์ วท.บ.คณิตศาสตร์ กศ.ม.การบริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววันวิษา โม้ดา ค.บ.ภาษาอังกฤษ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ครู คศ.3

นางสุรีพร ประภาหาร ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ค.ม.การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ครู คศ.3

นายถิรกร รัชตะทองไชย วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ครู คศ.3

นางธิดารักษ์ แสงลี ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
ครู คศ.3

นางผาณิตดา วงศ์ขจร ศษ.บ.การประถมศึกษา ค.ม.การวัดและประเมินผลการศึกษา
ครู คศ.3

นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ศษ.บ.พลศึกษา ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ครู คศ.2

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์ ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครู คศ.1

นางวิลาวรรณ กลิ่นหอม วท.บ.ฟิสิกค์ กศ.ม.การวิจัยการศึกษา
ครู คศ.1

นางสาววนิดา จันทรังษี ค.บ.คณิตศาสตร์ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ครู คศ.1

-ว่าง-
ครู คศ.1

นายลิขิต พาลี กศ.บ.การสอนสังคมศึกษา
ครู คศ.1

นางยุวรี ศรีแพน ค.บ.นาฏศิลป์
ครู คศ.1

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร ค.บ.การประถมศึกษา
ครู คศ.1

นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์ ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ครู คศ.1

นางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว ค.บ.ภาษาไทย
ครู คศ.1

นางสาวอุดมพร ลัดดาไสว ค.บ.คณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย

นายถาวร แสนอุดม ค.บ.วิทยาศาสตร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยภรณ์ บัวบาน ค.บ.วิทยาศาสตร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพัทธนันท์ อยู่เย็น ศศ.บ. ภาษาไทย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเรณู ปลัดศรีช่วย บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทองสินธุ์ ไกรดวง ป.6
นักการภารโรง