คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวม

นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายถิรกร รัชตะทองไชย วท.บ.
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายสุเทพ การงานดี วท.บ. บธ.ม.
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางลัคณา หาระโคตร ป.กศ.สูง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางธิดารักษ์ แสงลี ค.บ.
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสุรีพร ประภาหาร ค.บ. ค.ม.
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางผาณิตดา วงศ์ขจร ศษ.บ. ค.ม.
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาววันวิษา โม้ดา ค.บ. ศษ.ม.
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ศษ.บ. ศษ.ม.
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางไพรพร การงานดี ค.บ.
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ ศศ.บ. ค.บ.
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางทิพวรรณ สมบัติภูธร ค.บ. ศษ.ม.
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววนิดา จันทรังษี ค.บ. ศษ.ม.
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นายอิศรา ปงผาบ ค.บ.
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายลิขิต พาลี กศ.บ.
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางยุวรี ศรีแพน ค.บ.
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร ค.บ.
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์ ค.บ.
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว ค.บ.
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายณัฏฐชัย ปานชะเล ศษ.บ.
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ วท.บ.
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเรณู ปลัดศรีช่วย บธ.บ.
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทองสินธุ์ ไกรดวง ป.6
นักการภารโรง