คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวม

นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ.การวัดผลการศึกษา กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายถิรกร รัชตะทองไชย วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางลัคณา หาระโคตร ป.กศ.สูง คหกรรมศาสตร์
ครู คศ.3

นางธิดารักษ์ แสงลี ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
ครู คศ.3

นางสุรีพร ประภาหาร ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ค.ม.การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ครู คศ.3

นางสาววันวิษา โม้ดา ค.บ.ภาษาอังกฤษ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ครู คศ.3

นางผาณิตดา วงศ์ขจร ศษ.บ.การประถมศึกษา ค.ม.การวัดและประเมินผลการศึกษา
ครู คศ.3

นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ศษ.บ.พลศึกษา ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ครู คศ.2

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์ ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครู คศ.1

นางวิลาวรรณ กลิ่นหอม วท.บ.ฟิสิกค์ กศ.ม.การวิจัยการศึกษา
ครู คศ.1

นางทิพวรรณ สมบัติภูธร ค.บ.เคมี ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ครู คศ.1

นางสาววนิดา จันทรังษี ค.บ.คณิตศาสตร์ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ครู คศ.1

นายอิศรา ปงผาบ ค.บ.ภาษาไทย ค.ม.การบริหารการศึกษา
ครู คศ.1

นายลิขิต พาลี กศ.บ.การสอนสังคมศึกษา
ครู คศ.1

นางยุวรี ศรีแพน ค.บ.นาฏศิลป์
ครู คศ.1

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร ค.บ.การประถมศึกษา
ครู คศ.1

นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์ ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ครู คศ.1

นางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว ค.บ.ภาษาไทย
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุดมพร ลัดดาไสว ค.บ.คณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพัทธนันท์ อยู่เย็น ศศ.บ. ภาษาไทย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเรณู ปลัดศรีช่วย บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทองสินธุ์ ไกรดวง ป.6
นักการภารโรง