คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร แสงมนตรี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 097-2958693
ชื่อ-นามสกุล : นายอนูน อุทิศหนองแวง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 091-7010405
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมปอง ชัยล้ำเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 084-3899672
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเนียง ลองนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 086-2369117
ชื่อ-นามสกุล : นายจินดา ไชยมิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-7429300
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจบ แสนตุ้ย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร พลเสนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางบุษยา แสนตุ้ย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 098-2268577
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 088-3334270
ชื่อ-นามสกุล : นายผดุง สุทธิประภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพัฒน์ สินจักร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 086-4140524
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร โอชารส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 086-0226939
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ สวัสดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 098-6813549
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 093-4462959