ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร พลเสนา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 087-2194745
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย ผาญแสนเสาร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร โอชารส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 086-0226939
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ สวัสดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 098-6813549
ชื่อ-นามสกุล : นางบุษยา แสนตุ้ย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 098-2268577
ชื่อ-นามสกุล : นายผดุง สุทธิประภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพัฒน์ สินจักร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 086-4140524
ชื่อ-นามสกุล : นางสุริยา สิงห์ขรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเนียง ลองนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 086-2369117
ชื่อ-นามสกุล : นายจินดา ไชยมิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-7429300
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 088-3334270
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสา สีดาดาล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติชัย เอกวงษา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 084-3899672
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 093-4462959