คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง

นายณัฏฐชัย ปานชะเล W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางสาววนิดา จันทรังษี W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2

นางลัคณา หาระโคตร A.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางธิดารักษ์ แสงลี A.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางสุรีพร ประภาหาร A.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร A.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2