คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง

นายณัฏฐชัย ปานชะเล S.W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางสาววนิดา จันทรังษี A.T.C.
ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2

นางลัคณา หาระโคตร C.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางธิดารักษ์ แสงลี C.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางสุรีพร ประภาหาร C.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร C.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2