ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางผาณิตดา วงศ์ขจร S.W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2

นางสาวพัทธนันท์ อยู่เย็น
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางธิดารักษ์ แสงลี C.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางสุรีพร ประภาหาร C.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร C.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2