คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง

นายณัฏฐชัย ปานชะเล W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางสาววนิดา จันทรังษี A.T.C.
ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2

นางลัคณา หาระโคตร W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางธิดารักษ์ แสงลี W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางสุรีพร ประภาหาร W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2