ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิลาวรรณ กลิ่นหอม วท.บ. กศ.ม.
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

นางสาวอุดมพร ลัดดาไสว ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นายถาวร แสนอุดม ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นางสาวปิยภรณ์ บัวบาน ค.บ.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ