กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทิพวรรณ สมบัติภูธร ค.บ. ศษ.ม.
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

นางสาวอุดมพร ลัดดาไสว ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ วท.บ.
เจ้าหน้าที่

นางวิลาวรรณ กลิ่นหอม วท.บ. กศ.ม.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ