กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางทิพวรรณ สมบัติภูธร ค.บ. ศษ.ม.
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุเทพ การงานดี วท.บ. บธ.ม.
อนุกรรมการ

นางไพรพร การงานดี ค.บ.
อนุกรรมการ

นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ วท.บ.
อนุกรรมการและเลขานุการ