กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางทิพวรรณ สมบัติภูธร ค.บ.
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางไพรพร การงานดี ค.บ.
อนุกรรมการ

นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ศษ.บ. ศษ.ม.
อนุกรรมการ

นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ วท.บ.
อนุกรรมการและเลขานุการ