ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
              โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอนมี 3 ระดับ คือ
         1. ระดับก่อนประถมศึกษา  ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
         2. ระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
         3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560