กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางผาณิตดา วงศ์ขจร ศษ.บ. ค.ม.
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ศษ.บ. ศษ.ม.
อนุกรรมการ

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร ค.บ.
อนุกรรมการ

นายลิขิต พาลี กศ.บ.
อนุกรรมการและเลขานุการ