กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุเทพ การงานดี วท.บ. บธ.ม.
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ศษ.บ. ศษ.ม.
อนุกรรมการ

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร ค.บ.
อนุกรรมการ

นายลิขิต พาลี กศ.บ.
อนุกรรมการและเลขานุการ