ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางผาณิตดา วงศ์ขจร ศษ.บ. ค.ม.
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ศษ.บ. ศษ.ม.
เจ้าหน้าที่

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ ศศ.บ. ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นายลิขิต พาลี กศ.บ.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ