ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ/เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ (Mission)
   โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ได้กำหนดพันธกิจในการจัดการศึกษา เพื่อให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ ดังนี้
         ๑. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
         ๒. นำหลักธรรมของศาสนาพุทธมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดำเนินชีวิตประจำวัน
         ๓. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
         ๔. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
         ๕. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการดำเนินชีวิตประจำวันของครู บุคลากร และนักเรียน
         ๖. นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
         ๗. นำกระบวนการลูกเสือมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์        
         ๘. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ (Goal)

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ได้กำหนดเป้าประสงค์ในการจัดการศึกษา ดังนี้  
          ๑. โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงเป็นโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
          ๒. ครูนำหลักธรรมของศาสนาพุทธมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดำเนินชีวิต
          ๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา และประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
         ๔. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
         ๕. โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
         ๖. ครูและบุคลากรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
         ๗. โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงบริหารจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอน และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         ๘. โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงเป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล
         ๙. โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
         ๑๐. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา