ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารกิจการลูกเสือ

นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น L.T.
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ประธานกรรมการ

นางสาวนิตยา คำนาทิพย์
รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน รองประธานกรรมการ

นายถิรกร รัชตะทองไชย W.B.
ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ 1 กรรมการ

นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ S.W.B.
ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ 2 กรรมการ

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ S.W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1 กรรมการ

นางผาณิตดา วงศ์ขจร W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2

นายอิศรา ปงผาบ S.W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 1 กรรมการ

นางสาววนิดา จันทรังษี S.W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2 กรรมการ

นางสาววันวิษา โม้ดา W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1 กรรมการ

นางยุวรี ศรีแพน W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 2 กรรมการ

นายลิขิต พาลี SS.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1 กรรมการ/เลขานุการ

นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ S.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ