ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บังคับบัญชากลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ 2

นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ S.W.B.
ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ 2

นางผาณิตดา วงศ์ขจร S.W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2

นางสาววนิดา จันทรังษี S.W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2

นางยุวรี ศรีแพน W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 2

นางสุรีพร ประภาหาร C.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร C.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 2

นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ S.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2

นางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว B.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2

นางทิพวรรณ สมบัติภูธร S.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 2

นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์ W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 2