คณะผู้บริหาร

นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววันวิษา โม้ดา ค.บ. ศษ.ม.
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสุรีพร ประภาหาร ค.บ. ค.ม.
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายถิรกร รัชตะทองไชย วท.บ.
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ศษ.บ. ศษ.ม.
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายอิศรา ปงผาบ ค.บ. ค.ม.
เลขานุการ

นางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว ค.บ.
ผู้ช่วยเลขานุการ