กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายถิรกร รัชตะทองไชย วท.บ.
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ ศศ.บ. ค.บ.
อนุกรรมการ

นางทิพวรรณ สมบัติภูธร ค.บ. ศษ.ม.
อนุกรรมการ

นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ วท.บ.
อนุกรรมการและเลขานุการ