กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอำนาจ ประภาหาร ค.บ. ศษ.ม.
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางลัคณา หาระโคตร ป.กศ.สูง
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว ค.บ.
ครูผู้ช่วย

นายอิศรา ปงผาบ ค.บ.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ