ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายถิรกร รัชตะทองไชย วท.บ.
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

-ว่าง-
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวปิยภรณ์ บัวบาน ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว ค.บ.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ