กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวิลาวรรณ กลิ่นหอม วท.บ. ค.ม.
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นางผาณิตดา วงศ์ขจร ศษ.บ. ค.ม.
เจ้าหน้าที่

นางยุวรี ศรีแพน ค.บ.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ