กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววนิดา จันทรังษี ค.บ.
ประธานอนุกรรมการ

นายอิศรา ปงผาบ ค.บ.
อนุกรรมการ

นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์ ค.บ.
อนุกรรมการ

นางยุวรี ศรีแพน ค.บ.
อนุกรรมการและเลขานุการ