กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววนิดา จันทรังษี ค.บ. ศษ.ม.
ประธานอนุกรรมการ

นางผาณิตดา วงศ์ขจร ศษ.บ. ค.ม.
อนุกรรมการ

นายอิศรา ปงผาบ ค.บ.
อนุกรรมการ

นางยุวรี ศรีแพน ค.บ.
อนุกรรมการและเลขานุการ