ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางยุวรี ศรีแพน ค.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นางผาณิตดา วงศ์ขจร ศษ.บ. ค.ม.
เจ้าหน้าที่

นางสาววนิดา จันทรังษี ค.บ. ศษ.ม.
เจ้าหน้าที่

นายถาวร แสนอุดม ค.บ.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ