ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ ป ๑ ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๑๙
งบประมาณ : ๑๒๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๒๑
งบประมาณ : ๖๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สน.๐๐๒
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๒๔
งบประมาณ : ๕๕๒,๕๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๖
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๒๙
งบประมาณ : ๗๓๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๔๒
งบประมาณ : ๑,๘๘๕,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๒/๒๖
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๗
งบประมาณ : ๑,๒๔๕,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๕/๒๖
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณ : ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..