ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ศษ.บ. ศษ.ม.
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายลิขิต พาลี กศ.บ.
เจ้าหน้าที่

นางยุวรี ศรีแพน ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร ค.บ.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ