กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ศษ.บ. ศษ.ม.
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายลิขิต พาลี กศ.บ.
อนุกรรมการ

นายณัฏฐชัย ปานชะเล ศษ.บ.
อนุกรรมการ

นางยุวรี ศรีแพน ค.บ.
อนุกรรมการและเลขานุการ