กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ศษ.บ. ศษ.ม.
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอำนาจ ประภาหาร ค.บ. ศษ.ม.
อนุกรรมการ

นางยุวรี ศรีแพน ค.บ.
อนุกรรมการ

นางสาวปัณณรัตน์ โพธิตา ศศ.บ.
อนุกรรมการและเลขานุการ