ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญประจำโรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน


               "เรียนดี    สามัคคี    มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม"