ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่/รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายถนัดพร ฝุ่นเงิน ศศ.บ.การบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

นายสมคิด ประครองญาติ
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

นางสาวมะลิวัลย์ มารมย์ กศ.ม.ชีววิทยา
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ๑ ก.ค. ๔๓-๓๐ ก.ย. ๔๓

นายบุญถิ่น ภูดินทราย
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

นายวิจิตร สายสิงห์ ค.ม.การบริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว ค.ม.การบริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวชญานิตย์ รัตนะวรรณี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวยุวดี แสงจันทร์ ค.ม.การบริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนิตยา คำนาทิพย์ วท.บ.คณิตศาสตร์ ค.ม.การบริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา