ทำเนียบผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่/รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวยุวดี แสงจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน