ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บังคับบัญชากลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ 1

นายถิรกร รัชตะทองไชย W.B.
ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ 1

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ S.W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นายอิศรา ปงผาบ S.W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 1

นางสาววันวิษา โม้ดา W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1

นางสาวพัทธนันท์ อยู่เย็น
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางธิดารักษ์ แสงลี C.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางวิลาวรรณ กลิ่นหอม B.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 1

นางสาวเรณู ปลัดศรีช่วย B.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 1

นายลิขิต พาลี SS.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1

นางสาวอุดมพร ลัดดาไสว B.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1