คณะผู้บังคับบัญชากลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ 1

นายถิรกร รัชตะทองไชย W.B.
ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ 1

นายณัฏฐชัย ปานชะเล W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นายอิศรา ปงผาบ W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 1

นายสุเทพ การงานดี A.T.C.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1

นางลัคณา หาระโคตร W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางธิดารักษ์ แสงลี W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1

นางผาณิตดา วงศ์ขจร W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 1

นางสาวเรณู ปลัดศรีช่วย B.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 1

นายลิขิต พาลี W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1

นางสาววันวิษา โม้ดา A.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1