ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ก.พ. 61 สอบ O-NET. ป. ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
       สอบ O-NET. ป. ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สนามสอบรร.อุดมสังวรวิทยา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร  ครูผู้ควบคุมและนำนักเรียนไปสอบ นายอำนาจ ประภาหาร และนายอิศรา ปงผาบ
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET. ม. ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
            สอบ O-NET. ม. ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สนามสอบรร.ชุมชนบ้านท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ครูผู้ควบคุมและนำนักเรียนไปสอบ นายสุเทพ การงานดี นางทิพวรรณ สมบัติภูธร และนางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์
08 ม.ค. 61 ถึง 02 ก.พ. 61 ติวเข้มเติมเต็มการสอบ NT.ONET.ปีการศึกษา ๒๕๖๐
       กลุ่มบริหารวิชาการ จัดติวเข้มเติมเต็มการสอบ NT. ชั้นป. ๓ และO-NET. ชั้นป. ๖ ม. ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
22 มี.ค. 60 ถึง 23 มี.ค. 60 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ฯ กิจกรรมทัศนนอกสถานที่
          กลุ่มบริหารทั่วไป จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ฯ กิจกรรมทัศนนอกสถานที่ โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
13 มี.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 60 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ / ปลายปีการศึกษา ๒๕๕๙
           กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดให้มีการทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ / ปลายปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
19 ม.ค. 60 ถึง 20 ม.ค. 60 โครงการลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
         โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดโครงการลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวของโรงเรียน
18 ม.ค. 60 สอบ Pre-NT ชั้นป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
        โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จะทำการทดสอบการสอบ Pre-NT. ชั้นป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน
28 ธ.ค. 59 ถึง 29 ธ.ค. 59 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
23 ธ.ค. 59 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
19 ธ.ค. 59 ถึง 20 ธ.ค. 59 สอบ Pre-ONET ชั้นป.๖ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
           โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จะสอบ Pre-ONET ชั้นป.๖ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙