ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววันวิษา โม้ดา ค.บ. ศษ.ม.
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นางสาวพัทธนันท์ อยู่เย็น ศศ.บ.
เจ้าหน้าที่

นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์ ค.บ.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ