กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววันวิษา โม้ดา ค.บ. ศษ.ม.
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายณัฏฐชัย ปานชะเล ศษ.บ.
อนุกรรมการ

นางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว ค.บ.
ครูผู้ช่วย

นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์ ค.บ.
อนุกรรมการและเลขานุการ