กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางไพรพร การงานดี ค.บ.
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุเทพ การงานดี วท.บ. บธ.ม.
อนุกรรมการ

นายณัฏฐชัย ปานชะเล ศษ.บ.
อนุกรรมการ

นางสาววนิดา จันทรังษี ค.บ. ศษ.ม.
อนุกรรมการและเลขานุการ