ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววนิดา จันทรังษี ค.บ. ศษ.ม.
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ ศศ.บ. ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร ค.บ.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ

นางสาวอุดมพร ลัดดาไสว ค.บ.
เจ้าหน้าที่