ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววนิดา จันทรังษี ค.บ. ศษ.ม.
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายถาวร แสนอุดม ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นางสาวปิยภรณ์ บัวบาน ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นางสาวอุดมพร ลัดดาไสว ค.บ.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ