คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

นายสุเทพ การงานดี A.T.C.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1

นางยุวรี ศรีแพน W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 2

นายลิขิต พาลี W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1

นางสาววันวิษา โม้ดา A.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1

นางทิพวรรณ สมบัติภูธร A.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 2

นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์ A.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 2