ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

นางสาววันวิษา โม้ดา W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1

นางยุวรี ศรีแพน W.B.
ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 2

นายลิขิต พาลี SS.W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1

นางสาวอุดมพร ลัดดาไสว B.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1

นางสาวปิยภรณ์ บัวบาน B.T.C.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 2

นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์ W.B.
รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 2