ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)

        “ภายในปี  ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงเป็นโรงเรียนคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการลูกเสือเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา”
 
 
 
ปรัชญา (Philosophy)
 
             ความว่า       "นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา"  
              คำอ่าน         "นัด - ถิ - ปัน - ยา - สะ - มา - อา - พา"
              คำแปล        "แสงสว่าง  เสมอด้วยปัญญา  ไม่มี"