ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ศษ.บ. ศษ.ม.
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ ศศ.บ. ค.บ.
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางยุวรี ศรีแพน ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์ ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นายทองสินธุ์ ไกรดวง ป.6
เจ้าหน้าที่

นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ วท.บ.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ

นางสาวเรณู ปลัดศรีช่วย บธ.บ.
เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ