กลุ่มบริหารทั่วไป

นายถิรกร รัชตะทองไชย วท.บ.
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ศษ.บ. ศษ.ม.
รองหัวหน้ากลุ่ม

นางยุวรี ศรีแพน ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์ ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นายณัฏฐชัย ปานชะเล ศษ.บ.
เจ้าหน้าที่

นายทองสินธุ์ ไกรดวง ป.6
เจ้าหน้าที่

นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ วท.บ.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ

นางสาวเรณู ปลัดศรีช่วย บธ.บ.
เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ