ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง  ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโมง  ตำบลท่าศิลา  อำเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  47190  โทรศัพท์  042 – 099929 

website : http://www.seesuk.ac.th  E-mail : seesuk@windowslive.com สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต  2 สร้างเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  2500  โรงเรียนมีที่ดินจำนวน  24 ไร่  2  งาน  18  ตารางวา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน   3  ระดับ   คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา   ระดับประถมศึกษา  และ   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     มีนักเรียนทั้งหมด   467  คน  เป็นนักเรียนชาย  267  คน  และนักเรียนหญิง  200  คน  มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด   19  ห้อง บุคลากรในโรงเรียนมีจำนวน  23  คน   เป็น  ชาย  11  คน  เป็นหญิง  12  คน   มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  จำนวน  4  คน   ระดับปริญญาตรี   จำนวน  22   คน  ต่ำกว่าปริญญาตรี  จำนวน  1  คน     พนักงานราชการ จำนวน   3   คน  ครูอัตราจ้างจำนวน  2   คน  และนักการภารโรง จำนวน  1   คน

         ลักษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  มี  3  หมู่บ้าน  คือ  ประชากรบ้านสีสุกหมู่ 5 ชาย  413   คน  หญิง  456  คน  รวม  869   คน ประชากรบ้านห้วยโมง หมู่ 10  ชาย  367  คน   หญิง  296  คน รวม  663   คน ประชากรบ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ 13  ชาย  359  คน  หญิง  374  คน  รวม  743  คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  สภาพเศรษฐกิจระดับปานกลาง   ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาดี และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นอย่างดี

         ต่อมาได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง" เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2545

        

                       ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

ที่

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิ

 ตำแหน่ง

 ระยะเวลา

 1

นายจอม คำหล้า

 -

 ครูใหญ่

 2500-2516

 2

 นายสมพงษ์ พรหมสุขันธ์

 พ.ม.

 ครูใหญ่

 2516-2521

 3

 นายบรรทม  แสงลี

 พ.ม.

 ครูใหญ่

 2521-2524

 4

 นายอาทิตย์ จักษุจินดา

 พ.ม.

 ครูใหญ่

 2524-2526

 5

 นายดำริ ไชยมาศ

 พ.ม.

 ครูใหญ่

 2526-2529

 6

 นายธวัช พิมพบุตร

 ศษ.ษ.

 อาจารย์ใหญ่

 2529-2542

 7

 นายอาทิตย์ จักษุจินดา

 ค.บ.

 อาจารย์ใหญ่

 2542-2546

 8

 นายเรวัต  หาระโคตร

 ป.บัณฑิต

 ผู้อำนวยการ

 2546-2549

 9

10

 นายวิเศษ  บุญเลิศ

 นายกฤษพงศ์  อยู่เย็น

 ค.บ.

กศ.ม.

 ผู้อำนวยการ

 ผู้อำนวยการ

 2549-2559

 2559-ปัจจุบัน