ปฐมวัย

นางลัคณา หาระโคตร ป.กศ.สูง
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุรีพร ประภาหาร ค.ม.
อนุกรรมการ

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร ค.บ.
อนุกรรมการ

นางธิดารักษ์ แสงลี ค.บ.
อนุกรรมการและเลขานุการ