ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางธิดารักษ์ แสงลี ค.บ.
หัวหน้าระดับปฐมวัย

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นางสาวปิยภรณ์ บัวบาน ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นางสุรีพร ประภาหาร ค.บ. ค.ม.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ