ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางลัคณา หาระโคตร ป.กศ.สูง
หัวหน้าการศึกษาระดับปฐมวัย

นางสุรีพร ประภาหาร ค.บ. ค.ม.
เจ้าหน้าที่

นางธิดารักษ์ แสงลี ค.บ.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ