ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจอม คำหล้า
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2500-2516
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ พรหมสุขันธุ์ พ.ม.
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2516-2521
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรทม แสงลี พ.ม.
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2521-2524
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ จักษุจินดา พ.ม.
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2524-2526
ชื่อ-นามสกุล : นายดำริ ไชยมาศ พ.ม.
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2526-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช พิมพบุตร ศษ.บ.
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2529-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ จักษุจินดา ค.บ.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายเรวัต หาระโคตร ค.บ. ป.บัณฑิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเศษ บุญเลิศ ค.บ. ค.ม.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2549-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน