ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา

นางสุรีพร ประภาหาร ค.บ. ค.ม.
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒

นางธิดารักษ์ แสงลี ค.บ.
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓

นางสาวรัศมี มิ่งมิตร ค.บ.
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑

นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ วท.บ.
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒

นางผาณิตดา วงศ์ขจร ศษ.บ. ค.ม.
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ ศศ.บ. ค.บ.
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑

นางสาวปิยภรณ์ บัวบาน ค.บ.
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

นางสาวพัทธนันท์ อยู่เย็น ศศ.บ.
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

นายถาวร แสนอุดม ค.บ.
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์ ค.บ.
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นางยุวรี ศรีแพน ค.บ.
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ศษ.บ. ศษ.ม.
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

นางสาวอุดมพร ลัดดาไสว ค.บ.
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

นางวิลาวรรณ กลิ่นหอม วท.บ. กศ.ม.
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นางสาววันวิษา โม้ดา ค.บ. ศษ.ม.
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นายถิรกร รัชตะทองไชย วท.บ.
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว ค.บ.
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นายลิขิต พาลี กศ.บ.
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

นางสาววนิดา จันทรังษี ค.บ. ศษ.ม.
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒