ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทความ "คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา"
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ.การวัดผลการศึกษา กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2561,20:43  อ่าน 395 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ “การพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา”
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ.การวัดผลการศึกษา กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2561,20:41  อ่าน 419 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ "คุณธรรมของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา"
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ.การวัดผลการศึกษา กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2561,20:38  อ่าน 394 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ สุดยอดภาวะผู้นำ “Super Leadership”
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ.การวัดผลการศึกษา กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2561,17:42  อ่าน 415 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ สุดยอดภาวะผู้นำระดับ 5 (ดาว)
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ.การวัดผลการศึกษา กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2561,17:41  อ่าน 385 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ "กระบวนการเรียนแบบบูรณาการและการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : พื้นฐานเพื่อการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะแรงงานในศตวรรษที่ 21"
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ.การวัดผลการศึกษา กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2561,17:34  อ่าน 475 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ "สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0"
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ.การวัดผลการศึกษา กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2561,17:12  อ่าน 416 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภท ผู้สนับสนุน
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น L.T.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,21:31  อ่าน 522 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ชื่ออาจารย์ : นางธิดารักษ์ แสงลี ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2560,22:13  อ่าน 708 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ศษ.บ.พลศึกษา ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2560,21:58  อ่าน 476 ครั้ง
รายละเอียด..