ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทความ "คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา"
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2561,20:43  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ “การพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา”
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2561,20:41  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ "คุณธรรมของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา"
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2561,20:38  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ "สุดยอดภาวะผู้นำ “Super Leadership”
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2561,17:42  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ "สุดยอดผู้นำระดับ 5 (ดาว)"
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2561,17:41  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ "กระบวนการเรียนแบบบูรณาการและการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : พื้นฐานเพื่อการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะแรงงานในศตวรรษที่ 21"
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2561,17:34  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ "สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0"
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2561,17:12  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภท ผู้สนับสนุน
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น L.T.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,21:31  อ่าน 171 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ การงานดี วท.บ. บธ.ม.
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2561,16:37  อ่าน 451 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการสร้าหนังสืืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่ออาจารย์ : นายณัฏฐชัย ปานชะเล ศษ.บ.
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,11:29  อ่าน 254 ครั้ง
รายละเอียด..