ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

................................................

        ด้วยโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

1.         ระดับการศึกษาที่รับสมัคร
1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา              ชั้นอนุบาลปีที่ 1 
         เด็กที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

1.2 ระดับประถมศึกษา                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
        เด็กที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555
1.3 ระดับมัธยมศึกษา                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
        เด็กที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2549

 

     2.   วันและเวลาการรับสมัคร
              
2.1   ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1)
                   รับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2562
                       เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง
               2.2   ระกับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)

                   รับสมัครวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562
                       เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง

               2.3   ระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)

                   รับสมัครวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562
                       เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง


       
3.     หลักฐานประกอบการสมัคร

               3.1   ใบสมัครเข้าเรียน (ขอรับได้ที่โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง)

               3.2   สำเนาใบสูติบัตร (ใบแจ้งการเกิด)

               3.3   สำเนาทะเบียนบ้าน (ทร. 14) ของเด็ก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

               3.4   หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล ของเด็ก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี)

               3.5   หลักฐานตามข้อ 3.2-3.4 ให้นำเอกสารฉบับจริงไปด้วย เพื่อตรวจสอบ

                   ประกาศ    วันที่  6  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2

          

       กฤษพงษ์  อยู่เย็น

                                                  (นายกฤษพงศ์  อยู่เย็น)

                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2562,15:05   อ่าน 894 ครั้ง