ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
      กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ลานธรรม โดยนายสมจิตร พลเสนา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิด ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์แปล นั่งสมาธิ และกล่าวคำแผเมตตา นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสาวนิตยา คำนาทิพย์ รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานการจัดงาน ประธานฯ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู และกรรมการสถานศึกษามอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ จำนวน ๘ ทุนๆละ ๕๐๐ บาท ทุนการศึกษารางวัลการประกวดสวนสนามกองเนตรนารีสามัญ จำนวน ๓๔ ทุนๆละ ๔๐๐ บาท ทุนการศึกษารางวัลการประกวดสวนสนามกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๓๔ ทุนๆละ ๓๐๐ บาท และทุนการศึกษาระดับห้องเรียนทุนละ ๒๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๐๕ ทุน เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๕๓,๘๐๐ บาท ในการงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร และกรรมการสถานศึกษา ได้รับการบริจาคเงินจากท่านกรรมการที่มาร่วมงานและผู้ใจดี จำนวน ๓,๘๘๐ บาท เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาของโรงเรียน และขนมสำหรับแจกนักเรียนอีกจำนวนหนึ่ง ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกคนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2564,16:03   อ่าน 42 ครั้ง