ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๓
          กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ "กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่" เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง มีลูกเสือ เนตรนารีสามัญ จำนวน ๒ กอง จำนวน ๑๔ หมู่ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๒ กอง ๑๓ หมู่ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจำนวน ๒๑ คนเป็นวิทยากรกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเปิดทางราชการในอาคารอเนกประสงค์ นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง เป็นประธานในพิธี และนายถิรกร ยาทองไชย ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ ๑ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ มีการตรวจเยี่ยมค่ายพักแรม พิธีเปิดรอบเสาธงนายอิศรา ปงผาบ ผู้กำกับลูกเสือสามัญ กองที่ ๑ เป็นพิธีกรหน้าประจำวัน ในภาคบ่ายมีกิจกรรมการผจญภัยทักษะลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๘ ฐาน ตอนค่ำมีกิจกรรมชุมนุมรอบกองไป เช้าวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓เป็นกิจกรรมทางเดินทางไกล และสรุปผลการเดินทางไกล การประกาศผลคะแนนและมอบรางวัล พิธีปิดในห้องประชุมและพิธีปิดรอบเสาธง จับมือร้องเพลงสามัคคีชุมนุม และจับมือร้องเพลงลา ปิดค่ายเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้งสองโรงเรียน และวิทยากรเป็นอย่างดี ทำให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2563,11:28   อ่าน 101 ครั้ง