ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๓
          กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ "กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีสำรอง" เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง มีลูกเสือ เนตรนารีสำรองโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๖ หมู่ จำนวน ๑๐๖ คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจำนวน ๒๑ คน และวิทยากรลูกเสือ เนตรานารสามัญรุ่นใหญ่ร่วมเป็นวิทยากรอีกจำนวน ๒๗ คน กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเปิดทางราชการในอาคารอเนกประสงค์ นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงเป็นประธานในพิธี และนายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน พิธีเปิดรอบเสาธงนายอิศรา ปงผาบ ผู้กำกับลูกเสือสามัญ กองที่ ๑ เป็นพิธีกรหน้าเสาธง ประกอบด้วยกิจกรรมการผจญภัยทักษะลูกเสือสำรองจำนวน ๘ ฐาน ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมทางเดินทางไกล และการแสดงเงียบของลูกเสือทุกหมู่ การประกาศผลคะแนนและมอบรางวัล พิธีปิดในห้องประชุมและพิธีปิดรอบเสาธง จับมือร้องเพลงสามัคคีชุมนุม และจับมือร้องเพลงลา ปิดค่ายเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้งสองโรงเรียน และวิทยากรเป็นอย่างดี ทำให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2563,11:15   อ่าน 95 ครั้ง