ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
          กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ได้ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ โดยนายสุนทร แสงมนตรี ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานที่ประชุม เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมาใน ๔ กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการแจ้งผลงานด้านวิชาการของนักเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป โดยหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มแจ้งข้อราชการให้ที่ประชุม ในการประชุมมีครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2563,11:14   อ่าน 79 ครั้ง