ภาพกิจกรรม
โครงการ "อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา" ปีการศึกษา ๒๕๖๓
           กลุ่มบริหารทั่วไป จัดโครงการ "อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา" โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ นายกฤษพงศ์  อยู่เย็น  ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรม และเป็นประธานในพิธีเปิด และปิดทางราชการและพิธีการทางลูกเสือ นายณัฐพงษ์  พิมพ์บุญ ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ ๒ กล่าวรายงาน ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สพป.สกลนคร เขต ๒ เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และจากรายการค่าจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓,๑๒๘ บาท ผู้เข้าอบรมเป็นลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๑๑๐ คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากเรือนจำสว่างแดนดิน สถานีตำรวจภูธรส่องดาว และคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสังกัดโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ในการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย ทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พิธีปิดการฝึกอบรม เวลา ๑๖.๓๐ น.
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,14:37   อ่าน 23 ครั้ง