ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
       กลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ อาคสรอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงการระบาดของเชื่อไวรัศ จึงแบ่งการประชุมเป็น ๒ ช่วงช่วงภาคเช้าประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และช่วงบ่ายประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓โดยนายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้แจ้งผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เช่น ผลการทดสอบระดับโรงเรียน ผลการทดสอบ NT. O-NET และแจ้งแนวทางการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทำประกันอบุติเหตุแก่นักเรียนทุกคนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ปกครองมาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และได้โรงเรียนได้แจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และเงินค่าอุปกรณ์แก้ผู้ปกครองด้วย ยหลังเลิกประชุมฯ ด้วย
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,15:33   อ่าน 193 ครั้ง