ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
           โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ได้ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของชุดนี้ และเป็นการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ โดยนายสมจิตร พลเสนา ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานที่ประชุม ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมาใน ๔ กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการแจ้งผลงานด้านวิชาการของนักเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป โดยหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มแจ้งข้อราชการให้ที่ประชุม และพิจารณาเห็นชอบผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบการกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่ประชุมยังมีมติเรื่องทรงผมนักเรียนโดยนักเรียนชายให้ไว้ผมสั้น และนักเรียนหญิงไว้ผมสั้นด้วยโดยไว้ผมยาวได้เท่าระดับคาง โดยให้โรงเรียนออกระเบียบโรงเรียนว่าด้วยทรงผมนักเรียน การประชุมมีครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๕ น.
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2563,21:26   อ่าน 85 ครั้ง