ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
       โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ได้ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดปัจจุบันเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการชุดนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ โดยนายสุนทร แสงมนตรี ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานที่ประชุม ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมาใน ๔ กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการแจ้งผลงานด้านวิชาการของนักเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป โดยหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มแจ้งข้อราชการให้ที่ประชุม การประชุมมีครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๕ น.
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2563,21:23   อ่าน 77 ครั้ง