ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
         กลุ่มบริหารงบประมาณ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแจ้งผลการดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาและเห็นชอบการดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน การจัดซื้อหนังสือเรียน และเห็นชอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีคณะกรรมการผู้ตัวชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้แทนกรรมการนักเรียนมาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และนายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานที่ประชุม
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,11:20   อ่าน 181 ครั้ง