ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
           กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี "กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีสำรอง" ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง มีลูกเสือ เนตรนารีสำรองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๕ หมู่ จำนวน ๑๑๑ คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจำนวน ๒๒ คน และวิทยากรลูกเสือ เนตรานารสามัญรุ่นใหญ่ร่วมเป็นวิทยากรอีกจำนวน ๑๕ คน กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเปิดในห้องประชุมนายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงเป็นประธานในพิธี และนายณัฏฐชัย ปานชะเล ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน พิธีเปิดรอบเสาธงนายณัฏฐชัย ปานชะเล ผู้กำกับลูกเสือสำรอง กองที่ ๑ เป็นพิธีกรหน้าเสาธง กิจกรรมการผจญภัยทักษะลูกเสือสำรองจำนวน ๑๕ ฐาน ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมทางเดินทางไกล และการแสดงเงียบของลูกเสือทุกหมู่ การประกาศผลคะแนนและมอบรางวัล พิธีปิดในห้องประชุมและพิธีปิดรอบเสาธง จับมือร้องเพลงสามัคคีชุมนุม และจับมือร้องเพลงลา ปิดค่ายเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และวิทยากรเป็นอย่างดี ทำให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2561,21:13   อ่าน 462 ครั้ง