ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
         กองลูกเสือโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ "๒๕ พฤศจิกายน" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวิชาราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" พระบิดาการลูกเสือไทย ณ เวทีอเนกประสงค์ โดยนายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง เป็นประธานในพิธี นายถิรกร รัชตะทองไชย ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ ๑ กล่าวรายงาน มีลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เข้าร่วมในพิธี ๒ กอง จำนวน ๑๐๖ คน ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ๒ กอง จำนวน ๑๐๕ คน และลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ๒ กอง จำนวน ๘๘ คน รวม ๖ กอง จำนวน ๒๙๒ คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมในพิธี จำนวน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๑๒ คน เสร็จการประกอบพิธีแล้วเหล่าลูกเสือ เนตรนารีได้บำเบ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะ เช่น บริเวณโรงเรียน ถนนในชุมชน ศาลาประชาคม ทั้ง ๓ หมู่บ้าน ตลาด และวัดในชุม
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,20:59   อ่าน 220 ครั้ง